บทความใหม่
เดือน ปี ห้องสมุด
บทความใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561 พบ 220 รายการ
1 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง กลวิธีทางภาษาที่คู่สนทนาใช้ยุติการสนทนาที่มีความขัดแย้งในภาษาไทย = Linguistic strategies used for terminating conflict talk in Thai interactions / พรรณธร ครุธเนตร และณัฐพร พานโพธิ์ทอง
ผู้แต่ง พรรณธร ครุธเนตร
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เลขหมู่ บทความวารสาร ว-40
วันที่สร้าง 23 ก.พ. 2561

2 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การจำแนกชนิดของเชื้อรา Corynespora torulosa (Sydow) Cros ไอโซเลท SJ1 สาเหตุโรคใบจุดของกล้วยไข่และการเข้าทำลายของเชื้อราสาเหตุโรค = aIdentification of Corynespora torulosa (Sydow) Cros ไอโซเลท SJ1, the causal agent of leaf spot disease on banana cv. kluai khai and infection of the pathogen / สุมาพร แสงเงิน, อทิตยา ปาลคะเชนทร์, สมศิริ แสงโชติ, จักรพงษ์ หรั่งเจริญ, พัชรวิภา ใจจักรคำ และปัฐวิภา สงกุมาร
ผู้แต่ง วีระณีย์ ทองศรี
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เลขหมู่ บทความวารสาร ว-55
วันที่สร้าง 23 ก.พ. 2561

3 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การใช้ประโยชน์จากวัชพืชน้ำมันในการหมักย่อยร่วมกับมูลสุกรต่อประสิทธิภาพการผลิตก๊าซชีวภาพ = Utilization of aquatic weeds as Co-digestion with swine manure for biogas production / จำเนียร ชมภู, สุนัดดา ไชยสิทธิ์ และวนิดา สืบสายพรหม
ผู้แต่ง จำเนียร ชมภู
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เลขหมู่ บทความวารสาร ว-55
วันที่สร้าง 23 ก.พ. 2561

4 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การตีความกฏหมาย : คดีดูหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้าโดยการใช้โทรศัพท์ = Interpretation of crminal law : Abuse case by using telephone / ภูภณัช รัตนชัย
ผู้แต่ง ภูภณัช รัตนชัย
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เลขหมู่ บทความวารสาร ว-40
วันที่สร้าง 23 ก.พ. 2561

5 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การถ่ายทอดทางสัมคมกับความผูกพันในงานและองค์กรที่มีต่อพฤติกรรมการทำงานอย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผน ของบุคลากรของมหาวิทยาลัยศรนครินทรวิโรฒ = Work socialization and work and organizational engagement related to participating work behavioral fallow action plan of supporting staff at Srinakharinwirot University / จุฑารัตน์ กิตติเขมากร
ผู้แต่ง จุฑารัตน์ กิตติเขมากร
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เลขหมู่ บทความวารสาร ว-63
วันที่สร้าง 23 ก.พ. 2561

6 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การประยุกต์ใช้สารดูดซับคลอโรฟิลล์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของวิธีตรวจสอบไวรัสใบหงิกข้าวในน้ำคั้นพืช ด้วยเทคนิค Dot-Immunodinding Assay = The application of chlorophyll absorbents to enhance efficiency of rice ragged stunt virus detection in plant sap by Dot-Immunodinding Assay / ฐานัฎ ณ พัทลุง, วิชชุดา รัตนากาญจน์ และวิภา ตังคนานนท์
ผู้แต่ง ฐานัฎ ณ พัทลุง
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เลขหมู่ บทความวารสาร ว-55
วันที่สร้าง 23 ก.พ. 2561

7 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การพัฒนาเกณฑ์การประเมินทักษะการนำเสนอและความเที่ยงระหว่างผู้ประเมิน สำหรับรายวิชาทักษะการสื่อสารและการนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ = Presentation assessment rubric development and inter-rater reliability of communicatation skills course / กรุณา นาผล
ผู้แต่ง กรุณา นาผล
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เลขหมู่ บทความวารสาร ว-63
วันที่สร้าง 23 ก.พ. 2561

8 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การพัฒนาเครื่องโคลด์เวเปอร์อะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรมิเตอร์
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วันที่สร้าง 23 ก.พ. 2561

9 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การพัฒนาธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี : ภาคปฏิบัติการทางวาทกรรมสู่การผลิตซ้ำทางสังคม
ผู้แต่ง วิทวัส ขุนหนู พิทักษ์ ศิริวงษ์
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เลขหมู่ บทความวารสาร ว-40
วันที่สร้าง 23 ก.พ. 2561

10 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ทักษะการสื่อสารภาษาจีน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา = The demonstration of learning unit on chinese communication skills for prathomsuksa 5 students of the demonsteation school of Nakhon Ratchasima Rajabhat University / เสี่ยวหมิ่น หลี่ และสิรินาถ จงกลกลาง
ผู้แต่ง หลี่, เสี่ยวหมิ่น
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เลขหมู่ บทความวารสาร ว-20
วันที่สร้าง 23 ก.พ. 2561

12345678910...
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?