บทความใหม่
เดือน ปี ห้องสมุด
บทความใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563 พบ 8 รายการ
1 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การจำลองสถานการณ์การขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกข้ามพรมแดนไทย-มาเลเชีย กรณีศึกษา ด่านศุลกากรสะเดา จังหวัดสงขลา
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เลขหมู่ บทความวารสาร ว - 13
วันที่สร้าง 18 ก.ย. 2563

2 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง กลไกการสร้างแบบทดสอบอัตโนมัติสำหรับคำถามแบบปรนัยโดยการประยุกต์ใช้ข้อมูลแบบออนโทโลยี / ศศิธร หนูทอง, สุนทร วิทูสุรพจน์ และเบญจพร หนูทอง
ผู้แต่ง ศศิธร หนูทอง
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เลขหมู่ บทความวารสาร ว - 1
วันที่สร้าง 10 ก.ย. 2563

3 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การผลิตเอทานอลจากน้ำคั้นผลตาลโตนดสุกด้วยแป้งข้าวหมากและลูกแป้งสาโท / โกสินทร์ ที่ปรึกษพันธ์, ณิชา ประสงค์จันทร์ และนพดล โพชกำเหนิด
ผู้แต่ง โกสินทร์ ทีปรักษพันธ์
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เลขหมู่ บทความวารสาร ว - 1
วันที่สร้าง 10 ก.ย. 2563

4 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การพัฒนาวิธีการประเมินประสิทธิภาพการใช้งานรถยนต์เช่าด้วยเทคนิคการประเมินแบบสองขั้นตอน / ดวงกมล จุลกะเศียน, ธรินี มณีศรี และศริประภา มโนมัธย์
ผู้แต่ง ดวงกมล จุลกะเศียน
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เลขหมู่ บทความวารสาร ว - 1
วันที่สร้าง 10 ก.ย. 2563

5 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การศึกษาการขจัดคราบเลือดโดยผักโขม / นลินอร นุ้ยปลอด
ผู้แต่ง นลินอร นุ้ยปลอด
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เลขหมู่ บทความวารสาร ว - 1
วันที่สร้าง 10 ก.ย. 2563

6 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูลกราฟด้วยวิธีการเรียนรู้แบบมีผู้สอนสำหรับจำแนกลักษณะเด่นของฟองน้ำในชั้นเดโมสปอนเจีย / ณัฐษิมา สุรเดช และวิลาวัลย์ ยาทองคำ
ผู้แต่ง ณัฐษิมา สุรเดช
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เลขหมู่ บทความวารสาร ว - 1
วันที่สร้าง 10 ก.ย. 2563

7 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ตัวแบบพยากรณ์ราคาเมล็ดกาแฟ / วรางคณา เรียนสุทธิ์
ผู้แต่ง วรางคณา เรียนสุทธิ์
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เลขหมู่ บทความวารสาร ว - 1
วันที่สร้าง 10 ก.ย. 2563

8 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง กิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระ ปริมาณเบต้าแคโรทีน ไลโคพีน และฟลาโวนอยด์ของมะม่วงรับประมานดิบสายพันธุ์พื้นบ้านในประเทศไทยหลังการเก็บเกี่ยว / กฤษณ์ สงวนพวก
ผู้แต่ง กฤษณ์ สงวนพวก
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เลขหมู่ บทความวารสาร ว -1
วันที่สร้าง 09 ก.ย. 2563

ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?