บทความใหม่
เดือน ปี ห้องสมุด
บทความใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561 พบ 5 รายการ
1 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความยุติธรรมในองค์กรและความผูกพันธ์ต่อองค์กรของพนักงานบริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์จังหวัดชลบุรี = Relationships Between The Perception of Organizational Justice and Engagement of Employee in Automobile Parts Manufacturing Companies in Chonburi / รวีวรรณ คงได้, พิมพ์ปวีณ์ วัฒนาทรงยศ และอภิญญา อิงอาจ
ผู้แต่ง รวีวรรณ คงได้
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เลขหมู่ บทความวารสาร ว - 7
วันที่สร้าง 06 ส.ค. 2561

2 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ปัจจัยการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี = Participatory Management Factors Affecting The Learning Environment in Schools of Chathaburi Primary Educational Service Area Office / พรรณี มนพัทธ์ปริพัตร และพรสวัสดิ์ ศิรศาตนันท์
ผู้แต่ง พรรณี มนพัทธ์ปริพัตร
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เลขหมู่ บทความวารสาร ว - 7
วันที่สร้าง 06 ส.ค. 2561

3 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง ปัญหาสังคมที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม = The Results of Using the Problem Based Learning (PBL) on Social Problem Subject towards Students' Learning Achievement, Creative University / ธัญญาพร ก่องขันธ์
ผู้แต่ง ธัญญาพร ก่องขันธ์
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เลขหมู่ บทความวารสาร ว -7
วันที่สร้าง 06 ส.ค. 2561

4 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารและครูที่ส่งผลต่อการทำงานเป็นทีมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี = Decision Making Behavior of Adminstrators and Teachers Affecting Teamwork in School of Chanthaburi Primart Educational Service Area Offices / วิไลวรรณ ศรีมันตะสิริภัทร และธีรังกูร วรบำรุงกุล
ผู้แต่ง วิไลวรรณ ศรีมันตะสิริภัทร
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เลขหมู่ บทความวารสาร ว -7
วันที่สร้าง 06 ส.ค. 2561

5 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง วิธีการติดตามการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง กรณีศึกษา : หมู่บ้านคลองหก ต.เกาะเปริด อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี = Coastal Change Detection Monitoring Technics: A Case Study of Klong Hok Village, Ko Proet Subdistrict, Laem Sing District, Chanthaburi Province / ทบทอง ชั้นเจริญ, วิระ ศรีมาลา และณัฐพล แสวงธรรม
ผู้แต่ง ทบทอง ชั้นเจริญ
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เลขหมู่ บทความวารสาร ว -7
วันที่สร้าง 06 ส.ค. 2561

ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?