บทความใหม่
เดือน ปี ห้องสมุด
บทความใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 มกราคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2562 พบ 49 รายการ
1 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง A Unique Grid - Flux - oriented Control Algorithm for Synchronization and Power Controls of a Doubly - Fed Induction Generator System / Suttimat Meangngoen andYuttana Kumsuwan
ผู้แต่ง Suttimat Meangngoen
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เลขหมู่ บทความวารสาร ว - 25 (ชั้น 2)
วันที่สร้าง 15 ม.ค. 2562

2 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การจัดสมดุลสายการประกอบผลิตภัณฑ์ผสมลักษณะตัวยูขนานที่มีวัตถุประสงค์จำนวนมากโดยใช้วิธีการเชิงวิวัฒนาการแบบหลายวัตถุประสง/ เพ็ญนภัส จิรชัย และปารเมศ ชุติมา
ผู้แต่ง เพ็ญนภัส จิรชัย
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เลขหมู่ บทความวารสาร ว - 25 (ชั้น 2)
วันที่สร้าง 15 ม.ค. 2562

3 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การพัฒนาเครื่องจักรซีเอ็นซีขนาดเล็กเพื่อตัดแผ่นอะลูมิเนียมคอมโพสิต / พรเทพ มานิตย์วงษ์ และสุวรรณี อัศวกุลชัย
ผู้แต่ง พรเทพ มานิตย์วงษ์
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เลขหมู่ บทความวารสาร ว - 25 (ชั้น 2)
วันที่สร้าง 15 ม.ค. 2562

4 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การพัฒนาเครื่องฟักไข่สำหรับการตรวจหาตัวอ่อนในไข่ไก่โดยใช้เทคนิคการประมวลผลภาพดิจิตอล
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วันที่สร้าง 15 ม.ค. 2562

5 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์แนวโน้มปริมาณน้ำหลากสูงสุดของลุ่มน้ำหลักในประเทศไทย / ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์, พงศธร โสภาพันธุ์ และนิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์
ผู้แต่ง ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เลขหมู่ บทความวารสาร ว - 25 (ชั้น 2)
วันที่สร้าง 15 ม.ค. 2562

6 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ผลกระทบต่อการเปลี่ยนขนาดความยาวและการปรับมุมใบกังหันต่อความเร็วรอบและโมเมนต์บิดของกังหันลมแกนตั้ง, สุรชัย เหมหิรัญ
ผู้แต่ง สุรชัย เหมหิรัญ
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เลขหมู่ บทความวารสาร ว - 25 (ชั้น 2)
วันที่สร้าง 15 ม.ค. 2562

7 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง สมบัติทางกลและทางกายภาพของวัสดุเชิงประกอบยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกและขี้เลื่อยไม้ยางพารา / ชาตรี หอมเขียว
ผู้แต่ง ชาตรี หอมเขียว
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เลขหมู่ บทความวารสาร ว - 25 (ชั้น 2)
วันที่สร้าง 15 ม.ค. 2562

8 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง Mechanical Properties of Local Cement - Clay Interlocking Bricks in Central Part of Thailand / Panuwat Joyklad, Satit Areecharoen andQudeer Hussain
ผู้แต่ง Panuwat Joyklad
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เลขหมู่ บทความวารสาร ว - 25 (ชั้น 2)
วันที่สร้าง 14 ม.ค. 2562

9 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การแก้ปัญหาการจัดสมดุลและจัดสรรพนักงานหลายทักษะบนสายการประกอบผลิตภัณฑ์ผสมแบบขนาดที่มีมากวัตถุประสงค์/ ชินวิชญ์ สินธุเดชากุล และปารเมศ ชุติมา
ผู้แต่ง ชินวิชญ์ สินธุเดชากุล
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เลขหมู่ บทความวารสาร ว - 25 (ชั้น 2)
วันที่สร้าง 14 ม.ค. 2562

10 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การควบคุมเวลาล่าช้าของงานด้วยเทคนิค PERT/CPM บริษัท TOT จำกัด (มหาชน) กรณีศึกษา : การติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตความเร็ว Fiber to the x (FTTx)ที่สถานีก๊าซ NGV ปตท. จังหวัดปทุมธานี/ จิตติวัฒน์ นิธิกาญจนธาร และธนวัฒน์ สว่างงาม
ผู้แต่ง จิตติวัฒน์ นิธิกาญจนธาร
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เลขหมู่ บทความวารสาร ว - 25 (ชั้น 2)
วันที่สร้าง 14 ม.ค. 2562

12345
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?