บทความใหม่
เดือน ปี ห้องสมุด
บทความใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564 พบ 7 รายการ
1 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง Marilyn Strathern กับความรู้ในโลกของ "พหุจักรวาล"
ผู้แต่ง เก่งกิจ กิติเรียงลาภ
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เลขหมู่ บทความวารสาร ว-382
วันที่สร้าง 10 พ.ย. 2564

2 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การสร้างตัวตนในชุมชนเสมือนจริงผ่านการเล่นคอมมู กรณีศึกษาคอมมู E.O.S.
ผู้แต่ง ภัทริทร์ จิตรวศินกุล
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เลขหมู่ บทความวารสาร ว-382
วันที่สร้าง 10 พ.ย. 2564

3 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ข้อวิพากษ์สารัตถนิยมทางวัฒนธรรมในนโยบายพหุวัฒนธรรมของรัฐไทย
ผู้แต่ง นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เลขหมู่ บทความวารสาร ว-382
วันที่สร้าง 10 พ.ย. 2564

4 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง บทเรียนจากการวิจัยปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมกับชุมกรณีศึกษาการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนโครงการ"เกษตรปลอดภัย" และ "ตลาดสีเขียวบ้านนา"
ผู้แต่ง เอกรินทร์ พึ่งประชา
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เลขหมู่ บทความวารสาร ว-382
วันที่สร้าง 10 พ.ย. 2564

5 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง มนุษยภาพในยุคสมัยแห่งความโดดเดี่ยว
ผู้แต่ง ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เลขหมู่ บทความวารสาร ว-382
วันที่สร้าง 10 พ.ย. 2564

6 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง มโนทัศน์ภาวะองค์ประธาน (Subjectivity) และศักยภาพกระทำการ (Agency): การถกเถียงในแวดวงสตรีศึกษาและศาสนาร่วมสมัย
ผู้แต่ง อนุสรณ์ อุณโณ
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เลขหมู่ บทความวารสาร ว-382
วันที่สร้าง 10 พ.ย. 2564

7 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ไค๊จุ๊งเคอสะล่องและไคจ๊งหล่าเขาะว์ : ความหมายและการธำรงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของกะเหรี่ยงในและนอกภายใต้บริบทของรัฐไทย กรณีศึกษาเปรียบเทียบพิธีกรรมของชุมชนกะเหรี่ยงในจังหวัดอุทัยธานีและนครสวรรค์
ผู้แต่ง นัฐวุฒิ สิงห์กุล
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เลขหมู่ บทความวารสาร ว-382
วันที่สร้าง 02 พ.ย. 2564

ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?