วารสารใหม่
เดือน ปี ห้องสมุด
วารสารใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560 พบ 82 รายการ
1 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง Songklanakarin journal of science and technology / Songklanakarin University
ชื่อผู้แต่ง Songklanakarin University
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เลขหมู่ วารสารภาษาต่างประเทศ ว-231
ฉบับที่ Vol. 39 No. 3 (May - June 2017)
วันที่สร้างตัวเล่ม 22 ก.ย. 2560
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
- สถานะ: ใช้ภายในห้องสมุด (1 เล่ม)
- สถานะ: อยู่บนชั้น (51 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ชื่อผู้แต่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เลขหมู่ วารสารภาษาไทย ว-4
ฉบับที่ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2560)
วันที่สร้างตัวเล่ม 22 ก.ย. 2560
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
- สถานะ: ใช้ภายในห้องสมุด (2 เล่ม)
- สถานะ: อยู่บนชั้น (30 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง วารสารเกษตรพระจอมเกล้า / สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ชื่อผู้แต่ง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เลขหมู่ วารสารภาษาไทย ว-55
ฉบับที่ ปีที่ 35 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2560)
วันที่สร้างตัวเล่ม 22 ก.ย. 2560
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
- สถานะ: ใช้ภายในห้องสมุด (1 เล่ม)
- สถานะ: อยู่บนชั้น (21 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง วารสารจันทรเกษมสาร / มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ชื่อผู้แต่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.. สถาบันวิจัยและพัฒนา
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เลขหมู่ วารสารภาษาไทย ว-47
ฉบับที่ ปีที่ 23 ฉบับที่ 44 (มกราคม - มิถุนายน 2560)
วันที่สร้างตัวเล่ม 22 ก.ย. 2560
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
- สถานะ: ใช้ภายในห้องสมุด (1 เล่ม)
- สถานะ: อยู่บนชั้น (14 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ = NIDA Development Journal / สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ชื่อผู้แต่ง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เลขหมู่ วารสารภาษาต่างประเทศ ว-56
ฉบับที่ ปีที่ 57 ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2560)
วันที่สร้างตัวเล่ม 22 ก.ย. 2560
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
- สถานะ: ใช้ภายในห้องสมุด (1 เล่ม)
- สถานะ: อยู่บนชั้น (48 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม = Nakhon Phanom University Journal / มหาวิทยาลัยนครพนม
ชื่อผู้แต่ง มหาวิทยาลัยนครพนม
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เลขหมู่ วารสารภาษาไทย ว-152
ฉบับที่ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2560)
วันที่สร้างตัวเล่ม 22 ก.ย. 2560
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
- สถานะ: ใช้ภายในห้องสมุด (1 เล่ม)
- สถานะ: อยู่บนชั้น (15 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) / มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ชื่อผู้แต่ง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เลขหมู่ วารสารภาษาไทย ว-60
ฉบับที่ ปีที่ 9 ฉบับที่ 17 (มกราคม - มิถุนายน 2560)
วันที่สร้างตัวเล่ม 22 ก.ย. 2560
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
- สถานะ: ใช้ภายในห้องสมุด (1 เล่ม)
- สถานะ: อยู่บนชั้น (12 เล่ม)

8 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ = SSKRU Research and Development Journal / มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ชื่อผู้แต่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ. กองบรรณาธิการวารสารงานวิจัยและพัฒนา
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เลขหมู่ วารสารภาษาไทย ว-413
ฉบับที่ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2560)
วันที่สร้างตัวเล่ม 22 ก.ย. 2560
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
- สถานะ: ใช้ภายในห้องสมุด (2 เล่ม)
- สถานะ: อยู่บนชั้น (5 เล่ม)

9 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ = SSKRU Research and Development Journal / มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ชื่อผู้แต่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ. กองบรรณาธิการวารสารงานวิจัยและพัฒนา
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เลขหมู่ วารสารภาษาไทย ว-413
ฉบับที่ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2560)
วันที่สร้างตัวเล่ม 22 ก.ย. 2560
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
- สถานะ: ใช้ภายในห้องสมุด (2 เล่ม)
- สถานะ: อยู่บนชั้น (5 เล่ม)

10 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง วารสารวิชาการ พระจอมเกล้าพระนครเหนือ / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชื่อผู้แต่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เลขหมู่ วารสารภาษาไทย ว-138
ฉบับที่ ปีที่ 27 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน 2559)
วันที่สร้างตัวเล่ม 22 ก.ย. 2560
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
- สถานะ: ใช้ภายในห้องสมุด (1 เล่ม)
- สถานะ: อยู่บนชั้น (7 เล่ม)

123456789
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?