ทรัพยากรใหม่
เดือน ปี
ประเภทวัสดุ ห้องสมุด
ทรัพยากรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562 พบ 119 รายการ
1 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง กลไกการต้านเซลล์มะเร็งของพืชสมุนไพร : $bการวิจัยทางการแพทย์ / $cโดย ธนวรรณ กุมมาลือ : /
ชื่อผู้แต่ง ธนวรรณ กุมมาลือ
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เลขหมู่ 615.321 $bธ154ก
วันที่สร้าง 16 ต.ค. 2562

2 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การจัดการดำเนินงาน /|cสัญชัย ลั้งแท้กุล : /
ชื่อผู้แต่ง สัญชัย ลั้งแท้กุล,|eผู้แต่ง
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เลขหมู่ 658.5 ส552ก|d2561
วันที่สร้าง 16 ต.ค. 2562

3 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การทำเหมืองข้อมูล เล่ม 1 :|bการค้นหาความรู้จากข้อมูล /|cสายชล สินสมบรูณ์ทอง : /
ชื่อผู้แต่ง สายชล สินสมบูรณ์ทอง,|eผู้แต่ง
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เลขหมู่ 006.312|bส657ก|d2560
วันที่สร้าง 16 ต.ค. 2562

4 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การทำเหมืองข้อมูล เล่ม 2 :|bวิธีการและตัวแบบ /|cสายชล สินสมบูรณ์ทอง : /
ชื่อผู้แต่ง สายชล สินสมบูรณ์ทอง
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เลขหมู่ 006.312|bส26ก|d2559
วันที่สร้าง 16 ต.ค. 2562

5 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การวางแผนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน : Infrastructure planning for sustainable urban development / ภาวิณี เอี่ยมตระกูล
ชื่อผู้แต่ง ภาวิณี เอี่ยมตระกูล
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วันที่สร้าง 16 ต.ค. 2562

6 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การวางแผนและการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานชุมชนเมือง = $bUrban infrastructure planning and management / $cภาวิณี เอี่ยมตระกูล. : /
ชื่อผู้แต่ง ภาวิณี เอี่ยมตระกูล.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เลขหมู่ 711.4 $bภ478ก
วันที่สร้าง 16 ต.ค. 2562

7 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การวางแผนและควบคุมการผลิต /|cณฐา คุปตัษเฐียร : /
ชื่อผู้แต่ง ณฐา คุปตัษเฐียร
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เลขหมู่ 658.503|bณ119ก|d2558
วันที่สร้าง 16 ต.ค. 2562

8 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง คลังข้อมูลเพื่อการจัดการข้อมูลสมัยใหม่ =$bData warehousing for modern data management /$cรัฐสิทธิ์ สุขะหุต. : /
ชื่อผู้แต่ง รัฐสิทธิ์ สุขะหุต.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เลขหมู่ 005.74 $bร362ค 2561
วันที่สร้าง 16 ต.ค. 2562

9 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ความคงสภาพของยาและเภสัชภัณฑ์ : Stability of drugs and pharmaceutical products / ชุดา จิตตสุโก
ชื่อผู้แต่ง ชุดา จิตตสุโก
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วันที่สร้าง 16 ต.ค. 2562

10 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ความรู้เรื่องท่าเรือ / $cกมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ : /
ชื่อผู้แต่ง กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เลขหมู่ 658.788 $bก136ค $d2552
วันที่สร้าง 16 ต.ค. 2562

12345678910...
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?