ทรัพยากรใหม่
เดือน ปี
ประเภทวัสดุ ห้องสมุด
ทรัพยากรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561 พบ 123 รายการ
1 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง รายงานการศึกษาวิจัยภาพรวมอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป / กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เลขหมู่ 633.85 ร451 2558
วันที่สร้าง 23 ก.พ. 2561
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง รายงานลักษณะของประชากรจากการสำรวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร พ.ศ. 2558-2559 = Report on Population Characteristics The 2015-2016 Survey of Population Change / สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ชื่อผู้แต่ง สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เลขหมู่ 304.66 ส184ร 2559
วันที่สร้าง 22 ก.พ. 2561
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๘ / สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ชื่อผู้แต่ง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เลขหมู่ 354.3 น199ร 2559
วันที่สร้าง 22 ก.พ. 2561
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ก้าวข้ามขีดจำกัด สู่สหัสวรรษแห่งคุณภาพ / สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ชื่อผู้แต่ง สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เลขหมู่ 370.9593 ร385ก 2559
วันที่สร้าง 21 ก.พ. 2561
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ๘๔ ปี สำนักนายกรัฐมนตรี / สำนักงานปลัดนายกรัฐมนตรี
ชื่อผู้แต่ง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เลขหมู่ 352.23 ป483ป 2559
วันที่สร้าง 21 ก.พ. 2561
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง พริก = Chilli pepper / สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
ชื่อผู้แต่ง สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เลขหมู่ 633.83 ม435พ 2560
วันที่สร้าง 16 ก.พ. 2561
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง พริกป่น = Ground chillies / สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
ชื่อผู้แต่ง สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เลขหมู่ 633.83 ม435พ 2560
วันที่สร้าง 16 ก.พ. 2561
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

8 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง พริกหวาน = Sweet chillies / สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
ชื่อผู้แต่ง สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เลขหมู่ 633.83 ม435พ 2560
วันที่สร้าง 16 ก.พ. 2561
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

9 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง รายงานการสำรวจพฤติกรรมการใช้บริการโทรคมนาคมของประชากรไทย พ.ศ. 2559 = Telecommunications consumption survey of Thailand 2016 / สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ชื่อผู้แต่ง สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เลขหมู่ 384 ค121ร 2560
วันที่สร้าง 16 ก.พ. 2561
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

10 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง รายงานประจำปี 2558 กรมวิทยาศาสตร์บริการ / กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ชื่อผู้แต่ง กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เลขหมู่ 506 ว587ร 2558
วันที่สร้าง 16 ก.พ. 2561
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

12345678910...
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?