ทรัพยากรใหม่
เดือน ปี
ประเภทวัสดุ ห้องสมุด
ทรัพยากรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563 พบ 128 รายการ
1 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง กลไกสิทธิมนุษยชนอาเซียน / มูลนิธิผู้หญิง และเครือข่ายผู้หญิงเพื่อความก้าวหน้าและสันติภาพ
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เลขหมู่ 341.48 ก286 2556
วันที่สร้าง 24 ม.ค. 2563
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ขอให้คนไทยใฝ่ปัญญา ขอให้ชาวพุทธศึกษาให้รู้ธรรมจริง (ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม ตอน ๒๕-๒๖) / สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต)
ชื่อผู้แต่ง สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต)
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เลขหมู่ 294.304 ส245ข 2562
วันที่สร้าง 24 ม.ค. 2563
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง คัมภีร์ "วิสุทธิมรรคกรรมฐาน" ปริวรรต ฉบับค้นพบที่ถ้ำผาแดง ริมแม่น้ำสาละวิน / สมหวัง พวงบางโพ
ชื่อผู้แต่ง สมหวัง พวงบางโพ
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เลขหมู่ 294.34 ส289ค 2562
วันที่สร้าง 24 ม.ค. 2563
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (3 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง คู่มือการใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมสำหรับบรรณารักษ์และห้องสมุด / กรมทรัพย์สินทางปัญญา
ชื่อผู้แต่ง กรมทรัพย์สินทางปัญญา
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เลขหมู่ 346.048 ท163ค 2559
วันที่สร้าง 24 ม.ค. 2563
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (5 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง จะพัฒนาคนกันได้อย่างไร / สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต)
ชื่อผู้แต่ง สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต)
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เลขหมู่ 294.304 ส245จ 2562
วันที่สร้าง 24 ม.ค. 2563
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง จุลสารลายไทย ๒๕๖๒ / บรรณาธิการ : คัมภีรา บัณธุรุ่งเรือง
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เลขหมู่ 070.175 จ672 2562
วันที่สร้าง 24 ม.ค. 2563
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง นพลักษณ์กับอานาปานสติภาวนา / บรรยายและนำภาวนาโดย สันติกโร ; บรรณาธิการ : อำนวย ลัดดากรพันธุ์ และฐิติมา คุณติรานนท์
ชื่อผู้แต่ง สันติกโร
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เลขหมู่ 294.3122 ส584น 2557
วันที่สร้าง 24 ม.ค. 2563
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

8 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง แนวทางการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ชื่อผู้แต่ง สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เลขหมู่ 371.42 ล761น 2562
วันที่สร้าง 24 ม.ค. 2563
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

9 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง รวยด้วยอีเบย์ / กิต จรรยาประเสริฐ
ชื่อผู้แต่ง กิต จรรยาประเสริฐ
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เลขหมู่ 658.872 ก669ร 2548
วันที่สร้าง 24 ม.ค. 2563
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

10 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Digital marketing 5G : $bconcept &case study / $cผู้แต่ง : ณัฐพล ใยไพโรจน์. : /
ชื่อผู้แต่ง ณัฐพล ใยไพโรจน์.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เลขหมู่ 658.872 $bณ342ด
วันที่สร้าง 23 ม.ค. 2563

12345678910...
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?