สถิติการดูข้อมูลบรรณานุกรม
วันที่สิ้นสุด :
ระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 จำนวน 386 รายการ
ลำดับที่ชื่อเรื่องจำนวนครั้งที่เปิดลำดับที่
1 หลักการตลาด = Principles of marketing / Philip Kotler, Gary Armstrong : เขียน ; วารุณี ตันติวงศ์วาณิช, นิภา นิรุตติกุล, สุนทรี เหล่าพัดจัน, พรพรหม พรหมเทศ, นิตยา งามแดน และจุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์ : เรียบเรียง ; ผศ.อำนาจ ธีระวนิช : บรรณาธิการ 16
2 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 1 / ยืน ภู่สุวรรณ 16
3 กล้องจุลทรรศน์และเทคนิคการถ่ายภาพทางชีววิทยา/ อนันต์ ลือขจร 16
4 2 in 1 2สัปดาห์กับ Windows 95+Excel 7 / เฉลิมพล ทัพซ้าย 16
5 การเกษตรเบื้องต้น = Introduction to agriculture/ มนตรี เพ็ชรทองคำ 16
6 อ้อมอกภูเขา/ เฉลิมศักดิ์ แหงมงาม 43
7 Chemical bonding in Solids and Fluids/ Mark Ladd 16
8 Encyclopaedia Britannica 25
9 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ / สังวร ปัญญาดิลก, วลัย ชวลิตธำรง และสุพพตา ปิยะเกศิน ;ร่วม 16
10 การออกแบบทาง = Pavement design/ จิรพัฒน์ โชติกไกร 16
12345678910...
ไดอะล็อกจัดการการส่งข้อมูลสถิติทางอีเมล
ที่อยู่อีเมล  
หัวเรื่อง  
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?