ช่วยเหลือ
จองทรัพยากร
การจอง คือการแสดงความต้องการยืมทรัพยากร ที่มีสมาชิกท่านอื่น
ยืมออกจากห้องสมุดไปทำให้ไม่สามารถยืมได้ทันที ต้องรอให้คนที่ยืมไป
นำมาคืนก่อน โดยระบบจะมีการจัดลำดับคิวการมารับตัวเล่ม และมีการแจ้ง
เตือนให้มารับตัวเล่ม โดยการจองนั้นจะระบุตัวเล่ม หรือไม่ก็ได้ หากไม่ระบุ
ตัวเล่มจะสามารถจองได้เมื่อตัวเล่มของทรัพยากร ถูกยืมอยู่ทั้งหมดเท่านั้น

โดยมีวิธีการจองดังนี้
1. ค้นหาทรัพยากรที่ต้องการจอง
2. เลือกทรัพยากร กดปุ่ม "จอง"
3. หากยังไม่เข้าสู่ระบบ ปุ่มจะไม่สามารถใช้งานได้

เปลี่ยนรหัสผ่าน
การเปลี่ยนรหัสผ่านที่ทำผ่าน OPAC นั้นจะมีผลเฉพาะกับรหัสของ
ระบบ ALIST เท่านั้น ในกรณีที่ใช้ LDAP ในการเข้าใช้งาน
ระบบการเปลี่ยนผ่านช่องทางนี้จะไม่กระทบกับ LDAP

โดยมีวิธีการดังนี้

1. เลือกเมนู "สมาชิก" > "ข้อมูลสมาชิก" > "เปลี่ยนรหัสผ่าน"

2. ป้อนรหัสผ่านใหม่ และยืนยันรหัสผ่าน

3. หากต้องการส่งไปยังอีเมลให้เลือก "ส่งไปยังอีเมล"

4. กดปุ่ม "เปลี่ยน"

การยืมต่อทรัพยากร
การยืมต่อ คือการเลื่อนวันส่งคืนทรัพยากร โดยจำนวนครั้งในการยืม
ต่อ และจำนวนวันที่เลื่อนออกไปนั้น ขึ้นอยู่กับ ประเภทสมาชิกและประเภท
ทรัพยากร

โดยมีวิธีการยืมต่อดังนี้
1. เข้าสู่ระบบ เลือกเมนู "สมาชิก" > "รายการยืมทรัพยากร"
2. เลือกรายการทรัพยากรที่ต้องการยืมต่อ
3. กดปุ่ม "ยืมต่อ"
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?